نظریه مشورتی

سوال:

مالک ملکی در سال 1343 به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت و زرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار مینماید.در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت مینمایند.اکنون وراث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده اند.آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

رأی وحدت رویه 755

رأی وحدت رویه 755 مورخ 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی :

نظریه مشورتی

سؤال

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می‌باشد؟