رأی وحدت رویه 755

رأی وحدت رویه 755 مورخ 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی :

از مقررات نحوه اهداء جنین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آئین دادرسی ... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است .بر این اساس ، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی منصرف از آن است .بر این اساس ، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ،صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.