نظریه مشورتی

سوال:

مالک ملکی در سال 1343 به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت و زرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار مینماید.در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت مینمایند.اکنون وراث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده اند.آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

نظریه شماره 236/95/7-11/2/95

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع)از طرف مالک به دیگری در عرف محل ، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق ، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد،با توجه به ماده 10 قانون مدنی ،قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجراست و لذا نه مالک و نه ورثه او ، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت .