منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی

رشته ی حقوق عمومی یکی از مهم ترین گرایش های علم حقوق است که به بیان روابط درونی و بیرونی دولت ها می پردازد. این رشته ی مهم سال هاست که در ایران به بوته ی غفلت سپرده شده و اینک زمزمه های گسترش کمی آن در دانشکده های حقوق کشور به گوش می رسد که می توان آن را نوید بخش تحولی بزرگ در اندیشه های حقوقی دانست.

واقعیت این است که تا زمانی که حقوق عمومی و آرمان ها و آموزه های آن جای خود را در این سرزمین باز نکند و تا زمانی که فرهیختگان این علم سر رشته ی امور کشورداری را در دست نگیرند، حقوق اساسی و حقوق اداری کشور و به تبع آن امر حاکمیت و استقرار نظام مردم سالاری به سامان نخواهد رسید و امید به تحول بنیادین در نگرش ها و ساختار سازی ها به وجود نخواهد آمد.

گسترش دامنه ی نظری و عملی حقوق عمومی و پویایی روزافزون آن سرچشمه ی نیازهای جدید زندگی اجتماعی انسان را ایجاد نموده و درخت تناور منزلت و کرامت انسانی را سیراب می کند. باید اذعان نمود جامعه ای که دارای حقوق عمومی پویا و سرآمد می باشد، از نظام اندیشه های آزاد , پایه های بسیار مستحکم دموکراسی برخوردار است و در سایه ی توسعه ی سیاسی، توسعه ی اقتصادی و فرهنگی خود را به نظاره می نشیند و نیک بختی و سعادت را در احترام به جایگاه والا و کرامت انسانی متبلور می کند. اما آنجا که حقوق عمومی ضعیف پنداشته شده و ناتوان عمل می کند، پنداره های یکتاسالاری و جهل و غضب به فروپاشی منزلت انسانی منجر شده و جامعه را به سوی سیاه بختی و نکبت می کشاند.

ورود به حقوق عمومی و علم برجسته و پویای آن نخستین دروازه ی پیمایش قله های سعادت اجتماع و رسیدن به عقلانیت جمعی است که انسان را محور اندیشه های تعالی جویانه ی خود قرار داده و راه را برای تجلی آرمان شهر و یا جامعه ی مدنی فراهم می نماید.

اینک با آرزوی موفقیت برای تلاش گران عرصه ی حقوق عمومی، منابع لازم را برای مطالعه جهت ورود به دوره ی کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی و آزاد به علاقه مندان و فارغ التحصیلان دوره ی کارشناسی رشته ی حقوق پیشنهاد می کنم:

1. حقوق اساسی:

مهم ترین درس حقوق عمومی است که با ضریب 3 در دانشگاه های دولتی محاسبه می شود. منابع لازم عبارتند از:

*بایسته های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)، نشر میزان

*حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1 و 2، دکتر سید محمد هاشمی، نشر میزان

*حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دکتر ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)، نشر میزان

*مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر حسین مهرپور، نشر دادگستر

*حقوق اساسی، دکتر قاسم قاسم زاده، با پیش گفتار و تصحیح و تحشیه ی دکتر علی اکبر گرجی، انتشارات جنگل

*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368

2.حقوق اداری

این درس در آزمون دانشگاه های سراسری با ضریب 2 محاسبه می شود.

*حقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، انتشارات سمت (مطالعه ی این منبع با حذف بخش های مربوط به قانون استخدام کشوری انجام شود)

*حقوق اداری، دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری، نشر میزان

*حقوق اداری 1و2، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان

*قانون مدیریت خدمات کشوری، 1387

*قانون دیوان عدالت اداری، 1385

*آیین نامه ی اجرایی قانون دیوان عدالت اداری

*قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه ی اجرایی آن

*قانون مسوولیت مدنی دولت

3.حقوق بین الملل عمومی

این درس در آزمون دانشگاه های سراسری با ضریب 2 محاسبه می شود.

*حقوق بین الملل عمومی، دکتر رضا ضیایی بیگدلی، کتابخانه ی گنج دانش

*بایسته های حقوق بین الملل عمومی، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان

*سازمان های بین الملل، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان

*منشور سازمان ملل متحد

*اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، 1948 میلادی

*میثاق مدنی ـ سیاسی و میثاق اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی ملل متحد مشهور به میثاقین

4.حقوق تعهدات

این درس در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی جایگزین درس متون فقه گردیده و با ضریب 1 محاسبه می گردد.

*قواعد عمومی قراردادها، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر میزان

*اصول قراردادها و تعهدات، دکتر مهدی شهیدی، نشر میزان

*حقوق تعهدات، دکتر محمد جعفر لنگرودی، کتابخانه ی گنج دانش

*حقوق اداری (مبحث اعمال اداری)، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، نشر میزان

*قانون مدنی، بخش تعهدات

*قواعد عمومی پیمان

5.متون فقه

این درس در آزمون دانشگاه های دولتی با ضریب 2 محاسبه می شود.

*مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، دکتر حسینی نیک، نشر میزان

*دادرسی در ترجمه لمعه، دکتر سید محمد صدری، انتشارات اندیشه های حقوقی

*حقوق خانواده در ترجمه لمعه، دکتر سید محمد صدری، انتشارات اندیشه های حقوقی

*عقود معین در ترجمه لمعه، دکتر سید محمد صدری، انتشارات اندیشه های حقوقی

6.زبان انگلیسی

این درس در آزمون دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی با ضریب 1 محاسبه می شود.

*گرامر و دستور زبان انگلیسی

*لغات عمومی و تخصصی حقوقی

*متون law text

توضیح اینکه در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ضریب کلیه ی دروس 1 می باشد.

برچسب ها: منابع کارشناسی ارشد, منابع ارشد حقوق, منابع ارشد حقوق عمومی