اجرای رأی داور

اجرای رأی داور

مطابق با ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داوری باید مطایق مقررات قانونی اجرا شود.به نظر اکثریت حقوقدانان درخواست اجرای رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.ولی در رویه قضایی بر خلاف این نظر اجرای رأی داور نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.