اجرای رأی داور

اجرای رأی داور

مطابق با ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی رأی داوری باید مطایق مقررات قانونی اجرا شود.به نظر اکثریت حقوقدانان درخواست اجرای رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.ولی در رویه قضایی بر خلاف این نظر اجرای رأی داور نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.

دادگاه با وجود شرایط ذیل دستور اجرای رأی داور را صادر می‌نماید:

1)پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری

2)احراز صلاحیت داور برای داوری

3)پس از تشخیص موضوع داوری

4)رأی صادره را با موضوع داوری منطبق بداند

5)صدور رأی در مدت مقرر و حدود صلاحیت داور را تشخیص دهد

نکات کاربردی مربوط به اجرای رأی داور:

دادگاه مرجع درخواست در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد.

هر گاه طرفین رأی داوری را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند ،آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود.

صدور اجرائیه باید مطابق با قانون اجرای احکام مدنی انجام شود از جمله اینکه هزینه های اجرا باید از محکوم علیه اخذ شود.

صدور اجراییه در مورد رأی داوری با داگاه بدوی صالح است مگر اینکه دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد که در این صورت دادگاه تجدید نظر باید اجرائیه صادر نماید .در این خصوص نظر مخالف وجود دارد ، زیرا به تصریح ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی ، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی هست که اجراییه صادر نموده است.در صورتی که هر یک از طرفین به دادگاه اعلام دارد که رأی داور از موارد بطلان است، از جمع مواد 490 و 491 و 493 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان چنین نتیجه گرفت:

1)اعتراض به رأی داور مانع از اعتراض نمی‌باشد مگر دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد در اینصورت قرار توقیف منع اجرا رأی را تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی اعلام می‌دارد.

2)اگر دادگاه دلایل ابرازی جهت ابطال را قوی تشخیص ندهد عملیات اجرا ادامه پیدا می‌کند، همچنین در اینصورت دادگاه می‌تواند از معترض تامین مناسب اخذ و قرار توقف اجرای رأی داور را صادر نماید.اگر دادگاه پس از تعیین وقت و رسیدگی حکم بر بطلان رأی داور را صادر نماید،در اینصورت عملیات اجرایی متوقف می‌شود تا حکم قطعی گردد.اگر طرفین به دادنامه صادره معترض گردند و دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی ابطال رأی داور ،صادر نماید بلافاصله عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را تایید نماید رای داور ابطال و قطعی گشته و در اینصورت اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد رسیدگی به دعوی با تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد و اگر ارجاع امر به داوری از رهگذر دادگاه بوده باشد رسیدگی به دعوی در دادگاه مزبور بدون ارائه دادخواست بعمل خواهد آمد.اگر دادگاه بدوی در جلسه رسیدگی دعوی ابطال را مردود اعلام نماید باز هم طرفین حق تجدید نظر خواهی داشته و این اعتراض مانع ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر دادگاه تجدید نظر دلایل اعتراض را قوی تشخیص دهد و قرار توقف منع اجرا را صادر نماید.

لازم به ذکر است ارسال درخواست اجرای رأی داور توسط خواهانبه مرجع ذیصلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد ،فلذا جهت تقدیم دادخواست می‌بایست به همراه مدارک مربوطه از جمله تصویر مصدق رأی داوری در نسخه ابلاغ دادنامه و مدارک شناسایی جهت احراز سمت و همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی،به آن دفاتر مراجعه نمود.