روند ارائه خدمات

1.تقاضای اولیه مراجعین

کلیه مراجعین و متقاضیان استفاده از خدمات جامع این مرکز می توانند به تفکیک با انتخاب حوره فعالیت مورد نیاز خود از چهار حوره (خدمات حکمیت و داوری - خدمات وکالت و مشاوره حقوقی - خدمات آموزشی - خدمات جامع حقوقی) اقدام به ثبت تقاضای خود نمایند.

25%

 

2.کارشناسی اولیه

پس از دریافت تقاضا توسط کارشناسان مرکز و نیاز سنجی اولیه حسب مورد تقاضا به مسئول واحد مورد تقاضا جهت بررسی ارجاع می گردد.

50%

 

3.بررسی و برنامه ریزی

پس از وصول تقاضا به مسئول واحد مربوطه، نامبرده اقدام به بررسی و برنامه ریزی های لازم می نماید تا تقاضا اجرا گردد.

75%

 

4.اجرای تقاضا

در این مرحله وفق نوع تقاضا از سوی مرکز انعقاد قراراد گردیده و تکالیف و حقوق طرفین مشخص و اقدامات لازم ابرائی صورت می پذیرد. این اقدامات بنا به نوع واحد فعالیت متفاوت می باشد.

100%